MCQs

प्राचीन भारत

1. हड़प्पा / सिन्धु सभ्यता (2500 ई० पू०-1750 ई० पू०)


2. वैदिक संस्कृति (1500 ई० पू०-600 ई० पू०)


3. महाजनपद काल (600 ई० पू०-325 ई० पू०)


4. धार्मिक आंदोलन (6ठी सदी ई० पू०-4 थी सदी ई० पू०)


5. मौर्य काल (322 ई० पू०-185 ई० पू०)


6. मौर्य-उत्तर / गुप्त-पूर्व काल (185 ई० पू०-319 ई°)


7. संगम काल (1ली-3री सदी ई°)


8. गुप्त काल (319 ई°-540 ई°)


9. गुप्त-उत्तर काल/वर्धन वंश (647 ई° तक)


10. विविध (प्राचीन भारत)

error: Content is protected !!
The Officers Academy